วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556


 ใบงานครั้งที่  7
  -วันที่  25/07/56
 -เวลา08.30-11.00

การประเมิน
1.การใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
2.เน้นที่ความก้าวหน้าของเด็ก
 เช่น  บันทึกสิ่งที่เด็กทำว่าเด็กแต่ละวันมีการทำอะไรบ้างเพื่อนการสังเกตพฤติกรรมเด็กที่ง่ายยิ่งขึ้น
ทำให้สามารถส่งเสริมไปสู่การพัฒนาที่ดีทางภาษาในระดับหนึ่ง
3.ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย
4.การใหห้เด็กรู้จักประเมินตนเอ
5.ครูต้องใช้กระบวนการและผลงาน
6.ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล


ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
  *การเขียนอ่านตามคำบอก  อย่างคำในชีวิตประจำวันของเด็กที่เป็นประสบการณ์
  *การเขียน  หรือการจดบันทึก
  *การเล่านิทานให้เด็กฟัง  เพื่อนให้เด็กเกิดจินตนาการ และเกิดประสบการณ์ที่น่าจำ  และเด็กก็จะเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
  *การเขียนประกาศเพื่อแจ้งข่าว ว่าแต่ละวันเกิดอะไรขึ้น  อย่างการพยากรณ์อากาศวันนี้อากาศเป็นอย่างไร เด็กจะได้รู้ถึงสภาพอากาศ
  *การหัดให้เด็ออ่านคำคล้องจอง เพื่อฝึกทักษะของลิ้นให้เกิดการขยับ
  *การร้องเพลง เป็นทักษะการสอนให้เด็กรู้จักหัดจำ
  *การเล่าสู่กันฟัง ว่าแต่ละวันให้เด็กๆออกมาเล่าแต่ละวันว่าไปเจออะไรมาบ้างเพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น